ผทภ.3 เข้าเยี่ยมคาราวะ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

01 กรกฎาคม 2566

 
เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2566 บีโอไอขอนแก่น โดยมีนางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ผทภ.3) พร้อมด้วยนายณชนก จิตรมาศ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ BOI เดินทางไปปฏิบัติราชการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน ณ จ.เลย โดย 1) ได้เข้าเยี่ยมคาราวะ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย นายเชาว์วรรธน์ กราบไกรแก้ว ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัด โดย ผทภ.3 ได้บรรยายสรุปมาตรการส่งเสริม การลงทุน ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ “NEW Economy, NEW Opportunities” ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ด้านเศรษฐกิจการลงทุนในจังหวัดเลย และจะจัดกิจกรรม การลงทุนของจังหวัดต่อไป 2) คณะได้ตรวจเปิดดำเนินการบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 2 บริษัทและพบปะหารือกับผู้บริหาร รับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน ในพื้นที่ 3) แนะนำบทบาท หน้าที่และมาตรการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ โดยพบปะหารือกับนายธเนศ หาญถนอม ประธานหอการค้าจังหวัดเลย นายวชิรวิชญ์ จันทร์ฉายงาม รองประธานหอการค้า จังหวัดเลย และทีมงาน โดยได้เตรียมจัดกิจกรรม ร่วมกันและรับฟังข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีกด้วย
จ.เลย เป็นหนึ่งใน 12 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของบีโอไอขอนแก่น ข้อมูล 8 ปี ย้อนหลัง มีบริษัทที่ได้รับส่งเสริม 9 บริษัท มูลค่ากว่า 6,275 ล้านบาท ในอุตสาหกรรมด้านแปรรูปเกษตร เช่น ผลิตน้ำนมดิบ ผลิตภัณฑ์ยาง กลุ่มกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น