มติบอร์ดบีโอไอ 2/2567

01 เมษายน 2567
มติบอร์ดบีโอไอ 2/2567
1. เพิ่มประเภทกิจการจัดงานมหกรรม ดนตรี กีฬา และเทศกาลนานาชาติ เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางในการจัดงานระดับโลก (World Class Events) และเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวของภูมิภาค (Tourism Hub)
โดยมีเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
สิทธิประโยชน์จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน

2. เพิ่มประเภทกิจการในอุตสาหกรรม PCB ให้ครอบคลุมทั้ง Supply Chain เพื่อส่งเสริมให้ครอบคลุมทั้งผู้ผลิตและผู้ให้บริการที่เป็นส่วนหนึ่งของโซ่อุปทานแผงวงจรพิมพ์ (PCB Supply Chain) สนับสนุนให้เกิดการลงทุนในกลุ่มกิจการผลิตชิ้นส่วนสำหรับแผงวงจรพิมพ์มากขึ้น
ได้แก่
กิจการสนับสนุนการผลิต PCB ได้แก่ Lamination, Drilling, Plating และ Routing
กิจการผลิตวัตถุดิบสำคัญสำหรับการผลิต PCB ได้แก่ Copper Clad Laminate (CCL), Flexible CCL (FCCL) และ Prepreg
กิจการผลิตวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นอื่น ๆ สำหรับการผลิต PCB เช่น Dry Film, Transfer Film, Backup Board เป็นต้น
โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ ที่นำมาผลิตเพื่อส่งออก และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี โดยจำแนกตามความสำคัญของวัตถุดิบ เทคโนโลยี และขนาดการลงทุน