ขอเชิญร่วมประชุมหารือ “BOI พบนักลงทุนและสื่อมวลชน”

01 ธันวาคม 2560
เรื่อง      ขอเชิญร่วมประชุมหารือ “BOI พบนักลงทุนและสื่อมวลชน”    
เรียน      กรรมการผู้จัดการบริษัท / ผู้ประกอบการ / ผู้สนใจ   
สิ่งที่ส่งมาด้วย  กำหนดการ และแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมหารือ                                                       
         
           ด้วย ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๓ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดจัดประชุมหารือ เรื่อง “BOI พบนักลงทุนและสื่อมวลชน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ โรงแรมไบรท์ โฮเต็ล ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงนโยบายต่างๆ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการลงทุน อันจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคด้านการลงทุน และเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนให้สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัด รวมทั้งเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักลงทุนและสื่อมวลชน
           ศูนย์ฯ ขอเรียนเชิญท่าน หรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือ ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โปรดแจ้งตอบรับการเข้าร่วมประชุมภายในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๓ โทรศัพท์
๐ ๔๓๒๗ ๑๓๐๐-๒ โทรสาร ๐ ๔๓๒๗ ๑๓๐๓ อีเมล Khonkaen@boi.go.th   

            จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา


                                                                       ขอแสดงความนับถือ
                                                               ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๓