ภาพประกอบการสัมมนา“บีโอไอ กับการใช้แรงงานต่างด้าว”

01 ธันวาคม 2560
ภาพประกอบการสัมมนา “บีโอไอ กับการใช้แรงงานต่างด้าว”
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น