ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “บีโอไอ กับสิทธิประโยชน์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและมาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตรท้องถิ่น”

18 ตุลาคม 2561