ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การใช้งานเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ : RMTS Online” 20 พฤษภาคม 2564

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 14 พฤษภาคม 2564

Data is empty

ภาพสัมมนาออนไลน์ (Zoom Webinar) หัวข้อ "การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ และกิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต" 11 พฤษภาคม 2564

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 4/2564 29 เมษายน 2564

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมการศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี 12 เมษายน 2564

Data is empty

ศทภ.3 เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 11 มีนาคม 2564

Data is empty

หน้า 1 / 13