บทบาทและอำนาจหน้าที่

 

- ให้คำปรึกษา แนะนำ บริการข้อมูลด้านการลงทุน กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป 
- บริการแนะนำการยื่นขอรับการการส่งเสริมการลงทุน
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของสำนักงาน หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุน
- ต้อนรับและจัดบรรยายสรุปแก่นักลงทุน
- บริการจับคู่ร่วมทุน
- บริการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน 12 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 

  • มอบบัตรส่งเสริมแก่ผู้ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน
  • อำนวยความสะดวกการใช้บริการสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์
  • อำนวยความสะดวกการใช้บริการสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
  • อำนวยความสะดวกสิทธิประโยชน์การใช้บริการด้านช่างฝีมือและผู้ชำนาญการต่างด้าว
  • ตรวจเริ่มงาน และการอนุญาตให้ขยายเวลาเริ่มงานตามโครงการ
  • ตรวจเปิดดำเนินการตามโครงการ
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุน