บุคลากร

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3

นายอิสระ อมรกิจบำรุง

Mr.Idsara Amornkitbamrung

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3

โทร: 043-271300-1

อีเมล: khonkaen@boi.go.th

 

นางสาว ญาณัจตา พรมกอง

Ms.  Yanatta  Promkong

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับชำนาญการ

โทร: 043-271300-1

อีเมล: khonkaen@boi.go.th

 

นางสาว รจนา ใจตรง

Ms.  Rojana  Jaithong

เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับชำนาญงาน

โทร: 043-271300-1

อีเมล: khonkaen@boi.go.th

 

นางสาว ภัทรานุช  จินดานุภาพ

Ms.  Phataranud  Chindanuphab

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทร: 043-271300-1

อีเมล: khonkaen@boi.go.th

นางสาวกมลวรรณ  เสนไสย

Ms.Kamonwan  Sensai

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทร: 043-271300-1

อีเมล: khonkaen@boi.go.th

นางสาวเกศแก้ว  ทองมี

Ms.Kedkaew Thaongmee

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทร: 043-271300-1

อีเมล: khonkaen@boi.go.th

นางสาวกาญจนา  ลอยฝน

Ms.Kanchana Loifon

พนักงานสนับสนุนการลงทุน

โทร: 043-271300-1

อีเมล: khonkaen@boi.go.th

สมาคมสโมสรนักลงทุน

นางเพ็ญจันทร์  ปักเกโส

Mrs.Phenjan  Pukkeso

 

เจ้าหน้าที่สมาคมสโมสรนักลงทุน

โทรศัพท์ : 0-4327-0886

โทรสาร : 0-4327-0887

e-mail : ic-khonkaen@ic.or.th