บุคลากร

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3

นางสาววรรณนิภา  พิภพไชยาสิทธิ์
Miss Vannipa Pipupchaiyasit
 

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3

โทร: 043-271300-1

อีเมล: vannipa@boi.go.th

 

 

นายณชนก  จิตรมาศ

Mr. Nachanok Jitramas
 

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับชำนาญการ

โทร: 043-271300-1

อีเมล: Nachanok@boi.go.th

นางสาวรจนา  ใจตรง

Miss Rojana Jaithong
 

เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับชำนาญงาน

โทร: 043-271300-1

อีเมล: rojana@boi.go.th

นางสาวภัทรานุช  จินดานุภาพ

Miss Phataranud Chindanuphab
 

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทร: 043-271300-1

อีเมล: phataranud@boi.go.th

นางสาวกมลวรรณ  เสนไสย

Miss Kamonwan Sensai
 

พนักงานสนับสนุนการลงทุน

โทร: 043-271300-1

อีเมล: kamonwan@boi.go.th

นางสาวเกศแก้ว  ทองมี

Miss.Kedkaew Thaongmee
 

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทร: 043-271300-1

อีเมล: kedkaew@boi.go.th

นางสาวกาญจนา  ลอยฝน

Miss.Kanchana Loifon
 

พนักงานสนับสนุนการลงทุน

โทร: 043-271300-1

อีเมล: kanchana@boi.go.th

สมาคมสโมสรนักลงทุน

นางเพ็ญจันทร์  ปักเกโส

Mrs.Phenjan  Pukkeso
 

เจ้าหน้าที่สมาคมสโมสรนักลงทุน

โทรศัพท์ : 0-4327-0886

โทรสาร : 0-4327-0887

e-mail : ic-khonkaen@ic.or.th