ข่าวกิจกรรม

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 05 กรกฎาคม 2564

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23 สิงหาคม 2564

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Thailand Investment Incentive for Digital Industry & Startup Networking Webinar” 23 มิถุนายน 2564

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2564 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 10 มิถุนายน 2564

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 28 พฤษภาคม 2564

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (Automation and Mechatronics Academy: AMA) 27 พฤษภาคม 2564

Data is empty

หน้า 2 / 15