ข่าวกิจกรรม

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ของสภาอุตสากรรมจังหวัดขอนแก่น 13 พฤศจิกายน 2563

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 11 พฤศจิกายน 2563

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมปรชุมคณะกรรมการหอการค้าจขอนแก่น ครั้งที่ 10/2563 10 พฤศจิกายน 2563

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 30 ตุลาคม 2563

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 จังหวัดขอนแก่น 29 ตุลาคม 2563

Data is empty

ศทภ.3 เข้าร่วมคณะตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ตุลาคม 2563

Data is empty

หน้า 5 / 13