ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ ภูมิภาคและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สามารถตอบสนองนโยบายนี้ได้ เป็นอย่างดี จึงจัดให้มีสำนักงานภูมิภาคตาม ภาคต่างๆ ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และบริการการลงทุนให้แก่ ผู้ประกอบการในภูมิภาคอย่างใกล้ชิด ในสมัยรัฐบาล ของอดีต ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีชาติชาย ชุณหะวัณ ...

ข่าวสารและกิจกรรม