ข่าวกิจกรรม

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอมาตรการใหม่ๆ ปี 2564 ของการประจำเดือนมกราคม 2564 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 22 มกราคม 2564

Data is empty

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขออนุญาตเปิดดำเนินการ 15 มกราคม 2564

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 12/2563 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 29 ธันวาคม 2563

Data is empty

นางสุภาดา เครือเนตร ผทภ.3 ร่วมทำบุญประจำปี 2563 หอการค้าจังหวัดขอนแก่น 08 ธันวาคม 2563

Data is empty

นางสาวเกศแกัว ทองมี พนักงานส่งเสริมการลงทุน เข้าร่วม การสัมมนาเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษกับการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค 07 ธันวาคม 2563

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 03 ธันวาคม 2563

Data is empty

หน้า 3 / 13