ข่าวกิจกรรม

นางสุภาดา เครือเนตร ผทภ.3 ร่วมทำบุญประจำปี 2563 หอการค้าจังหวัดขอนแก่น 08 ธันวาคม 2563

Data is empty

นางสาวเกศแกัว ทองมี พนักงานส่งเสริมการลงทุน เข้าร่วม การสัมมนาเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษกับการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค 07 ธันวาคม 2563

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 03 ธันวาคม 2563

Data is empty

บีโอไอ ขอนแก่นร่วมงานสัมมนาและร่วมออกบูธให้คำปรึกษาการส่งเสริมการลงทุนในงาน Automation Robotics and Intelligent System Day 2020 (ARIS Day 2020) 03 ธันวาคม 2563

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จังหวัดขอนแก่น 27 พฤศจิกายน 2563

Data is empty

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขออนุญาตเปิดดำเนินการ” 04 ธันวาคม 2563

Data is empty

หน้า 4 / 13