ข่าวกิจกรรม

เข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดขอนแก่น 11 พฤษภาคม 2566

Data is empty

ผทภ.3 ได้รับโอกาสให้เข้าเยี่ยมคาราวะกับ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 09 พฤษภาคม 2566

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2566 หอการค้าจังหวัดขอนแก่น 09 พฤษภาคม 2566

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Food Pack Warehouse & Logistics Expo 09 พฤษภาคม 2566

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุม กรอ.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566 08 พฤษภาคม 2566

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนเมษายน 2566 08 พฤษภาคม 2566

Data is empty

หน้า 3 / 20