ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสัมมนา เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ และมาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” 02 สิงหาคม 2564

Data is empty

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การใช้งานเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ : RMTS Online” 20 พฤษภาคม 2564

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 14 พฤษภาคม 2564

Data is empty

ภาพสัมมนาออนไลน์ (Zoom Webinar) หัวข้อ "การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ และกิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต" 11 พฤษภาคม 2564

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 4/2564 29 เมษายน 2564

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมการศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี 12 เมษายน 2564

Data is empty

หน้า 4 / 16