ข่าวกิจกรรม

ผทภ.3 ได้รับโอกาสให้เข้าเยี่ยมคาราวะกับ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 09 พฤษภาคม 2566

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2566 หอการค้าจังหวัดขอนแก่น 09 พฤษภาคม 2566

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Food Pack Warehouse & Logistics Expo 09 พฤษภาคม 2566

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุม กรอ.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566 08 พฤษภาคม 2566

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนเมษายน 2566 08 พฤษภาคม 2566

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมงานสัมมนาพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายสร้างประเทศด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลผ่านเขตธุรกิจใหม่กับพื้นที่เป้าหมายกรณีจังหวัดขอนแก่น 08 พฤษภาคม 2566

Data is empty

หน้า 4 / 21