ข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรมงานประชุมหารือ เรื่อง “BOI ส่งเสริมต่อยอดงานวิจัยเพื่อธุรกิจ” 29 สิงหาคม 2562

Data is empty

ศทภ.3 เข้าร่วมออกบูธงานมหกรรมคลินิกหมอหนี้ บสย. ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น 05 ตุลาคม 2562

Data is empty

ภาพกิจกรรมสัมมนา “แนวทางปฏิบัติ ระบบงานช่างฝีมือ Single Window for Visa and Work Permit” 10 กรกฎาคม 2562

Data is empty

ภาพกิจกรรมสัมมนา “การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป" 21 สิงหาคม 2562

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมบรรยายงานสัมมนาเพิ่มศักยภาพการลงทุน เขตพัฒนาเสรษฐกิจพิเศษหนองคาย 10 สิงหาคม 2562

Data is empty

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา เรื่อง “การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป” 01 สิงหาคม 2562

Data is empty

หน้า 17 / 21